SAMHÄLLSSERVICE, KOMMUNIKATIONER & NÄRINGSLIV

BOPARTIET vill att alla offentliga platser ska handikappanpassas. Tillgängligheten och öppettiderna för de kommunala myndigheterna, som ska betjäna kommun innevånarna ska öka. Variation och flexibilitet i den kommunala servicen ska vara ledstjärnor. Den enskilde och företagen måste uppleva att den kommunala servicen är lättillgänglig och snabb, t ex vid bygglov, tillståndsprövning, bidragshandläggning, tillsyn och väghållning.

BOPARTIET vill öka tryggheten för de boende i kommunen. Ingen ska behöva känna otrygghet för liv och egendom på grund av en ”tam” inställning från samhället. Brottsförebyggande arbete i kommunen måste intensifieras och stärkas.

BOPARTIET vill öka insatserna för och med drogförebyggande arbete och åtgärder i kommunen. Samarbetet mellan myndigheterna och intresseorganisationer bör utökas i kampen mot alkohol och andra droger.

BOPARTIET anser att frågor runt kommunikationerna måste prioriteras. Kollektivtrafiken ska anpassas till människors vardag på ett bättre sätt än idag. Säkerheten och miljöaspekterna för väghållningen ska skötas bättre. Speciella krav ska råda vid våra skolor och andra inrättningar. Rondellen vid brandstationen blev verklighet efter många års enträget arbete från Bopartiets sida. Denna enkla och trafiksäkra lösning bör användas i fler av kommunens problemkorsningar. BOPARTIET krävde gratis tidsbegränsad parkering i Ludvika kommun. Vi lovar att bevaka att de onödiga parkeringsautomaterna inte återinförs!

BOPARTIET menar att grunden för tillväxt i en kommun finns att hämta i ett väl utvecklat näringsliv. Detta motto ska från kommunens sida råda i varje möte med blivande och redan etablerade företagare/entreprenörer. Företagare ska alltid få god och kvalificerad service av kommunen och kommunen ska ytterligare säkra det opartiska och rättssäkra beslutsfattandet.