KOMMUNALT


BOPARTIET tror på en stark och självständig kommun, som samverkar och samarbetar med andra till fördel för kommunens innevånare. Den nuvarande maktelitens politiska spelplan måste förnyas och kommunmedborgaren ska på ett bättre sätt ges tillgång till en öppnare och mer tillgänglig politisk attityd, där kraftfulla protester från medborgarna inte ska sopas under mattan utan tas på allvar. En bättre och mer genomarbetad beslutsgång med en för väljarna ökad politisk insyn och lyhördhet måste omedelbart till.

Politiker ska föregå med gott exempel. Därför vill BOPARTIET sänka de frikostiga partistöden och arvodena samt minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 45 till 41, vilket sänker kostnaderna med åtskilliga 100 000-tals kronor under mandatperioden. Vi vill också se en förändrad politisk organisation i styrelser och nämnder. En organisation, som medger ekonomisk vinst utan negativ demokratisk påverkan. Exempelvis kan posterna som 2:e vice ordföranden helt utgå och ersättas med vice ordföranden från oppositionen. Även detta förslag sparar åtskilligt med pengar.

BOPARTIET vill ha en annan och mer medarbetarvänlig personalpolitik, med ökad satsning på kompetensutveckling och det goda ledarskapet. Medarbetarna ska ses som viktiga resurser i en positiv arbetsmiljö. Kommunala tjänster ska alltid tillsättas efter rätt meriter och inte efter partitillhörighet. Politiskt rävspel eller andra subtila anledningar ska inte heller ge företräde.

BOPARTIET motsätter sig å det bestämdaste oklara, dyra och långa hyresavtal. Vi anser att skattemedel på intet sätt ska användas i förtäckta och dolda sammanhang. Tveksamma projekt och dyra konsulter får inte förekomma.

BOPARTIET vill se ett mer förankrat arbete med översiktsplaner och detaljplaner. Större hänsyn måste visas till de boendes åsikter vid alla nyetableringar. Särskilt vid byggandet av stora affärskomplex och andra kommersiella byggnationer, som på ett allvarlig och påtagligt sätt påverkar ursprungsmiljön.

BOPARTIET anser att kommunala fastigheter, parker och andra kommunala anläggningar måste förvaltas på ett annat och mindre kostnadskrävande sätt. Genom att pröva frågan om entreprenad i budgetprocessen kan alternativ förvaltning mycket väl vara en bra och lönsam inställning. BOPARTIET vill minska administrativa kostnader i kommunen. Ökad användning av modern teknik samt undvika onödig och krånglig byråkrati är framkomliga vägar för kommunutveckling på flera plan.

BOPARTIET vill att alla kommunala avgifter skall baseras endast på likställdhets- och självkostnadsprincipen och att alla former av smygbeskattning skall vara otillåten. Tydliga och pålitliga kostnadsredovisningar skall framgå av den årliga översynen.

BOPARTIET vill ha en öppnare redovisning av alla kommunala bolag och stiftelser. Målsättningar och verksamhetsplaner skall redovisas och offentlighetsprincipen skall så långt möjligt tillämpas.

BOPARTIET säger JA TACK till en öppnare kommun, som bejakar och stärker kvinnor och mäns lika möjligheter och rättigheter.