UTBILDNING

Varje barn/elev är unik i sin personlighet och i sin förmåga. Med olika bakgrund och förutsättningar ges förskolan, skolan och gymnasiet många tillfällen att i lärandet skapa möjligheter för framgång och goda resultat hos barnen och eleverna. I arbetet kring att skapa dessa goda förutsättningar måste processen starta hos pedagogerna, vars administrativa börda måste minska eller på annat sätt underlättas. För att såväl rekrytera som behålla skickliga pedagoger och övrig personal i förskola, skola och gymnasium vill BOPARTIET satsa på god arbetsmiljö, kompetensutveckling och höjda löner., 

Inga barn och föräldrar ska behöva vänta på att få en plats i förskolan. En vidgad syn på driften med alternativa pedagogiska lösningar, t ex föräldrakooperativ eller privata förskolor, kan bidra till att minska platsbristen i förskolan.

Maxtaxan är en reform som förutom att tillskapa ett avgiftstak även ska medverka till att gynna barns utveckling genom att erbjuda alla barn nyttjanderätt till förskolan med tjugo timmar i veckan. BOPARTIET anser att en utökning av rättigheten för barnen att vistas i förskolan upp till trettio timmar per vecka snarast bör ske.

Barngrupperna måste vara lagom stora med god bemanning för att förskolan ska fungera med tillräcklig kvalitet för barns positiva utveckling. En förstärkning och utökning av specialpedagoger i förskolan kan bidra till tidig upptäckt och kvalitativa insatser för barn i behov av särskilt stöd.

BOPARTIET
anser att grundskolan måste säkra elevernas resultat på ett annat sätt än idag. För att gynnsamt påverka elevernas lärande kan en ökad satsning och utbyggnad av elevvården samt fortsatt utveckling och nyttjande av modern teknik säkerligen bidra till främjandet av god inlärning och därmed också bättre resultat. Tillgång till fler specialpedagoger i skolan ger också gynnsam utveckling i lärandet.

Rektorsområden måste dimensioneras på ett sådant sätt att ledningen ges rimliga arbetsvillkor och möjligheter att lyckas i sitt pedagogiska ledarskap.

Andra angelägna satsningar är goda skolmiljöer både inomhus och utomhus. Genomtänkta och bra planerade skolgårdar är välbehövda oaser för alla åldrar i skolans värld.

Att som nu samnyttja kommunernas behov av gymnasieskola, SFI och annan vuxenutbildning genom kommunalförbund anser BOPARTIET vara en mycket bra lösning som i allt stort ska stödjas, stimuleras och ge förutsättningar för fortsatt god utveckling.