VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE

BOARTIETS hjärtefråga är äldreomsorgen. Äldre människor i vår kommun ska bemötas med respekt och värdighet. De äldre ska ävenkänna trygghet för att positivt kunna påverka sin egen livssituation. Stödet och servicen ska vara individuellt utredd och personligt utformad, för att äldre ska ges goda möjligheter till bibehållen fysisk och psykisk hälsa högt upp i ålder. Boendeformer ska enkelt konverteras med anpassat stödinnehåll i de bostäder som efterfrågas.

Vår kommun har ett stort antal medborgare över sextiofem år. Det är därför av värde att uttrycka politisk vilja och ambition, så att man som medborgare, anhörig eller personal på ett förtroendefullt sätt kan göra val och ta beslut, som bäst passar den som behöver vården eller omsorgen. BOPARTIET vill därför att de äldre erbjuds en variation av former för vård och omsorg, vilka kan bedrivas av såväl kommunen som kooperativa eller privata aktörer.

Goda matvanor hos äldre är en viktig förutsättning för välbefinnandet. BOPARTIET vill ta krafttag för att äldre serveras god, näringsrik och hemlagad mat. 

Fler mötesplatser för äldre måste ordnas med tillgång till ett rikt utbud av gemensamma aktiviteter. Exempelvis kan fysiska sysselsättningar både inomhus och utomhus bidra till ökad energi och livskvalitet. "Att bli gammal är inte någon sjukdom" är ett synsätt, som ska råda. 

BOPARTIET anser att kommunen ska ha en oberoende äldreombudsman till vilken brister i vård eller omsorg kan anmälas. Det är av största vikt att äldreombudsmannen ges en stark och fristående ställning gentemot ansvarig vård- och omsorgsgivare. Äldreombudsmannen ska endast vara de äldres ombudsman.

Tillgången och variationen av olika boendeformer ska erbjudas varje människa utifrån dennes behov av vård och omsorg. Ett tryggt boende med olika grader av stöd ska vara en självklarhet. För den som vill bo kvar och vårdas av anhöriga i hemmet ska det finnas tillgång till väl utbyggd avlastning.

Personal inom vård och omsorg måste erbjudas goda arbetsvillkor med bl a stora möjligheter till kompetensutveckling samt även konkurrenskraftiga löner.